załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 12.07.2016 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

 im. Wandy Chotomskiej

78 – 100  Kołobrzeg                                                                                           

 

Zapytanie ofertowe

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Dorota Warzocha

3.Ulica:

Borzymowskiego

4.Numer:

8

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 848 84

9.Numer telefonu:

 

94 34 261 99, 785 660 060

10.Adres e-mail:

d.warzocha@pm2kg.pl

 

Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania:

Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

Przedmiot zamówienia:

1.    Zakup i dostawa urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.    Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2016 r.

3.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

-        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

4.    W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 2.

5.    Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

1)      formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wraz z kalkulacją kosztów zamówienia);

2)      oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 2;

3)      Wszystkie urządzenia rekreacyjno-zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

4)      Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.

6.    Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

7.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.

8.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

9.    Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno-zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.

10. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

11. Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem Oferta na zakup i dostawę urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

12. Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2016 r. o godz. 12.00, oferty należy przesyłać na adres d.warzocha@pm2kg.pl  lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

13. Otwarcie i porównanie ofert nastąpi w dniu 20.07.2016 r. o godz. 13.30 w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Wandy Chotomskiej, ul. Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg.

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.

16. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania poprzez stronę internetową. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 

Z poważaniem: Dorota Warzocha

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

..................................................., dn

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

……………………………………………….............

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1.      Stosownie do warunków określonych w Zakresie Przedmiotu Zamówienia oferujemy realizację zadania za poniższą cenę:

 

Cena netto

Cena brutto

……………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………)

 

………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………)

 

Zaproponowana cena wynika ze szczegółowej kalkulacji dokonanej w Tabeli 1.

 

Tabela 1. Kalkulacja kosztów zamówienia

 

Lp.

Nazwa pozycji

Ilość szt.

Cena netto

Cena brutto

1.

zestaw zabawowy składający się z jednej, zadaszonej czterospadowym dachem wieży połączonej bezpośrednio z niższą niezadaszoną wieżą, na którą prowadzą schodki z poręczami
do podtrzymywania oraz jako alternatywa drabinka w postaci szczebli między słupami wieży.
Ze słupami wież są połączone drążek do podciągania oraz kratownica linowa, które równocześnie łączą się ze ścianką wspinaczkową. Ślizgawka wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z płyty polietylenowej stanowi zjazd z wyższej wieży. Pod podestem wyższej wieży zamocowano ławeczkę oraz ściankę z parapetem do zabawy w sklep. Konstrukcję urządzenia stanowią słupy z drewna klejonego. Kratownica linowa wykonana z lin polipropylenowej z rdzeniem stalowym.
 Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia  273 x 451 cm, wysokość 321 cm, wysokość podestów  90  i 120 cm, strefa bezpieczeństwa 573 x 801 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 162 cm. Urządzenie kotwione za pomocą stalowych, cynkowanych kotew na trwałe związanych z gruntem.

 

 

 

2.

Podwójna tablica do rysowania dwie tablice do rysowania wykonane z płyty wodoodpornej, połączone ze sobą w kształt litery L, na tablicach zamontowane wzory cyfr i liter oraz symbol ołówka wykonane z polietylenu. Tablice przymocowane do trzech słupów  konstrukcyjnych wykonanych ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo. Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 131 x 133 cm, wysokość 140 cm.

 

 

 

 

 

1.    Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dni 31.08.2016r.

2.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

3.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4.    Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

-        oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 2,

-        certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,

-        karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża.

 

 

.............................................................

  pieczątka i podpis osoby uprawnionej

 

 

Uwaga!

1.       Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe.

2.       Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oferowanego sprzętu pod adres: Przedszkole Miejskie nr 2  im. Wandy Chotomskiej, 78-100 Kołobrzeg, ul. Borzymowskiego 8, w ramach własnych środków, w terminie nie później niż do dnia 20.07.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonywania dostawy min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.

3.       Termin płatności wynosi do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.


Załącznik nr 2

 

Oświadczenie

Składający ofertę na Zakup i dostawę urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw
dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/

 

z siedzibą w:

………………………………………………………………………………………..……....................................................

 

.....................................................................................................................................................

reprezentowany przez osoby uprawnione:

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

oświadcza, że:

1)      posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

 

....................................................                              ............................................................

/Miejscowość, data/                                                             /Podpisy i Imienne pieczątki osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Specyfikacja techniczna

 

Wszelki oferowany sprzęt  musi być fabrycznie nowy.

 

Tabela 1 - specyfikacja techniczna urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw
dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

 

Lp.

Nazwa urządzenia rekreacyjnego-zabawowego

Wymagane parametry techniczne dotyczące wyposażenia na plac zabaw.

1.

zestaw zabawowy

składający się z jednej, zadaszonej czterospadowym dachem wieży połączonej bezpośrednio z niższą niezadaszoną wieżą, na którą prowadzą schodki z poręczami
do podtrzymywania oraz jako alternatywa drabinka w postaci szczebli między słupami wieży.
Ze słupami wież są połączone drążek do podciągania oraz kratownica linowa, które równocześnie łączą się ze ścianką wspinaczkową. Ślizgawka wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z płyty polietylenowej stanowi zjazd z wyższej wieży. Pod podestem wyższej wieży zamocowano ławeczkę oraz ściankę z parapetem do zabawy w sklep. Konstrukcję urządzenia stanowią słupy z drewna klejonego. Kratownica linowa wykonana z lin polipropylenowej z rdzeniem stalowym.
 Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia  273 x 451 cm, wysokość 321 cm, wysokość podestów  90  i 120 cm, strefa bezpieczeństwa 573 x 801 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 162 cm. Urządzenie kotwione za pomocą stalowych, cynkowanych kotew na trwałe związanych z gruntem.

 

2.

Podwójna tablica do rysowania

dwie tablice do rysowania wykonane z płyty wodoodpornej, połączone ze sobą w kształt litery L, na tablicach zamontowane wzory cyfr i liter oraz symbol ołówka wykonane z polietylenu. Tablice przymocowane do trzech słupów  konstrukcyjnych wykonanych ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo. Wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 131 x 133 cm, wysokość 140 cm.