OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej, ul. Marcina Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pm2kg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-15

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • po dokonaniu walidacji znaleziono błędy:
  • podlinkowane obrazy nie posiadają alternatywnego tekstu
   (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony)
  • puste linki (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony)
  • słaby kontrast elementów
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia:
  • sąsiadujące obrazy posiadają jednakowy tekst alternatywny
  • sąsiadujące obiekty posiadają jednakowy link
  • linki do dokumentów Word
  • linki do dokumentów PDF
  • link posiada identyczny tytuł i tekst alternatywny

·         utrudnionym nawigowaniu po stronie bez użycia myszy (samą klawiaturą)

 

Strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Wandy Chotomskiej jest w dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole dokłada wszelkich starań mających na celu polepszenia tego wyniku oraz wyeliminowania błędów czy ostrzeżeń. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Oparto je na:

 • samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego,
 • analizie przeprowadzonej przez wykonawcę strony,
 • wykorzystaniu walidatorów WWW,
 • wykorzystaniu narzędzi do testowania ze zgodnością ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

 • osobiście: w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Wandy Chotomskiej , ul. Marcina Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg  – w godzinach pracy placówki
 • telefonicznie: – 94 35 261 99
 • przez e-mail: dyrektor@pm2kg.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dorotą Warzocha – dyrektorem przedszkola, adres poczty elektronicznej: dyrektor@pm2kg.pl, numer telefonu: 94 35 261 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej, ul. Marcina Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzi szeroki chodnik oraz kilka schodów do budynku. W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i części pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w gabinecie dyrektora                                  Przedszkola Miejskiego nr 2.

Zgłoszenie może być dokonane także w jednej z następujących form:

- e-mail – dyrektor@pm2kg.pl

- telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej - nr 94 35 261 99,

- drogą pocztową na adres - Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej, ul. Marcina Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.