Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Program koła teatralnego

 " Dwójeczka-Bajeczka"

 

 Przedszkola Miejskiego nr 2  im. Wandy Chotomskiej

w Kołobrzegu.

"Ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy.
Lecz kto w te czary nie uwierzy? To jest teatr, to jest teatr.
To jest teatr A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu w zachwycie.
I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć..."

 

 

Potrzeba powstania tego koła teatralnego zrodziła się, ponieważ od lat nasze przedszkole realizuje wiele treści z zakresu twórczości teatralnej, więc stwierdziłyśmy, że dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają  pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole i wyzwalają aktywność i rozwijają zdolności aktorskie i twórcze dziecka

Jest to pierwsze tego typu koło w naszej placówce. Jest ono przeznaczone dla niewielkiego zespołu dzieci, wyrażających chęć uczestnictwa bez względu na posiadane przez nie wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień. Pierwszeństwo uczestnictwa mają dzieci z grupy 6 i 5-latków, w których pracujemy, ale możliwe, jest też uczestnictwo chętnych przedszkolaków z innych grup. Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko, co jest bardzo ważne w pierwszym etapie kształcenia. Stymuluje, bowiem „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Mamy nadzieję, że obie strony będą się czuły w tej wspólnej działalności spełnione.

I Charakterystyka programu:
Program koła teatralnego „Bajeczka” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r . Zawiera sześć celów ogólnych, które są następnie precyzowane poprzez cele szczegółowe. Osiąganie tych celów będzie możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi metod i form nauczania. Program zawiera też treści programowe oraz przewidywane osiągnięcia dzieci. Treści programowe mogą być wplecione podczas zajęć edukacyjnych w ramach bloków tematycznych lub też w połączeniu z dodatkowym czasem wynikającym z aktualnych potrzeb nauczycielki i dzieci.

II Warunki realizacji programu:
Realizacja programu wymaga wcześniejszych przygotowań ze strony nauczyciela, przygotowania miejsca do działalności teatralnej, wyposażenia go w odpowiednie rekwizyty, zachęcenia rodziców do wspomagania działalności grupy teatralnej. Nie wiąże się to z nakładami finansowymi, chyba, że  propozycja finansowego wsparcia działalności koła wypłynie od rodziców. Chodzi o pomoc w gromadzeniu materiałów, przygotowywaniu scenerii i strojów oraz uczestnictwo rodziców  w przedstawieniach przygotowanych przez dzieci zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim.

III Cele ogólne:
1. Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej /język nauczyciela, teksty w wykonaniu aktorów/
2. Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.
3. Wyrabianie odwagi i śmiałości.
4. Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.
5. Organizowanie dziecięcej zabawy w teatr /przebieranie, pacynki, kukiełki itp./

6. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań aktorskich, artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań.


IV Cele szczegółowe:
1. Dziecko posiada podstawową wiedzę o teatrze.
2. Posługuje się poprawną polszczyzną.
3. Potrafi zapamiętać tekst rymowany lub pisany prozą.
4. Chętnie uczestniczy w przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim.
5. Interesuje się różnymi formami teatralnymi.
6. Przełamuje nieśmiałość podczas wyrażania własnych sądów i opinii.
7. Chętnie  podejmuje  dodatkowe działania.
8. Zgodnie współpracuje w grupie.
9. Posiada wyrobioną postawę otwartości, zadowolenia, aktywności i odporności na  niepowodzenia.
10.Bierze udział w przygotowywaniu plastycznych elementów dekoracji oraz strojów.

V Procedury osiągania celów:
Realizację zamierzonych celów umożliwi stosowanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi, zgodnie z harmonogramem imprez odbywających się na terenie naszej placówki.

Będziemy koordynatorkami dla innych nauczycielek, które będą przygotowywały przedstawienia w swoich grupach w przedszkolu jak i poza nim. Osobiście zintensyfikujemy swoje działania w grupach w ramach działalności naszego kółka teatralnego.

 

                                                                                                                                                                               Opracowały:

                                                                                                                                                                                      mgr. Renata Wers

mgr. Izabela Pawłowska