Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

IM. WANDY CHOTMOSKIEJ

W KOŁOBRZEGU

 

 

PROGRAM AUTORSKI KOŁA TANECZNEGO

ALICJI BIEL I KAMILI ŁĘKOWSKIEJ

 

 

 

 

 

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

Janusz Korczak

 

 

1.        WSTĘP

 

Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy. Uważa się, że taniec towarzyszył człowiekowi od początku jego istnienia, a kształtowanie form tanecznych następowało w miarę poznawania otaczającego świata, gdy człowiek starał się naśladować przejawy tegoż świata i swoim ciałem wyrażał uczuciowy stosunek do niego.

Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami.

Do tej pory w naszym przedszkolu nie było dziecięcego zespołu tanecznego. W związku z tym, że zawsze interesowałyśmy się tańcami różnego typu, postanowiłyśmy stworzyć i poprowadzić dziecięcy zespół taneczny, który pozwoli grupie dzieci rozwinąć swoje zainteresowania tańcem.

Poniżej przedstawiamy program według, którego prowadzimy kółko taneczne.


2.        CELE OGÓLNE:

·         rozwijanie dziecięcych uzdolnień

·         zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

·         kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca

·         kształtowanie prawidłowej postawy ciała

·         kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnych technik tanecznych

·         odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka

·         podporządkowania się umownym przepisom

·         rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności

·         doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

·         rozwijanie płynności i estetyki ruchu

·         kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń

·         udział w programach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku lokalnym

·         rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością

 

 

 

 

 

3.        CELE OPERACYJNE:
Dziecko:

·         poznaje układy taneczne i potrafi je realizować

·         potrafi improwizować ruch do danej muzyki

·         rozwija swoje zainteresowania

·         kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu

·         potrafi efektywnie współdziałać w grupie

·         odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec

·         wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego

·         uczy się harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom

·         nabywa umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi

·         kształci własną wrażliwość estetyczną

·         radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością

·         aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i środowiska lokalnego w trakcie występów artystycznych

 

 

 

 

 

 

 

4. TREŚCI EDUKACYJNE OBEJMUJĄ:

ñ  ćwiczenia rytmiczne (marsze, biegi, podskoki w takt muzyki, reagowanie na zmianę tempa i dynamiki),

ñ  ćwiczenia słuchowe, improwizacje ruchowe z muzyką,

ñ  ćwiczenia techniki tanecznej  elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód-w tył, w prawo-w lewo,

ñ  ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w szeregach, rzędach, w kole, 

ñ  ćwiczenia rytmiczno- taneczne (cwał, bieg, podskok, krok dostawny, odstawny, przytup, wymach, obrót, klęk, ukłon),

ñ  ćwiczenia zmierzające do nauki kroków i układów tanecznych do tańców ludowych i narodowych, 

ñ  wspólne opracowywanie figur i układów tanecznych do znanych piosenek i utworów muzycznych

 

5. Metody pracy z dzieckiem zdolnym:

ñ  metody czynnościowe- metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań, metoda warsztatowa

ñ  metoda ćwiczeń utrwalających

ñ  metody oglądowe- pokaz, przykład

ñ  metody słowne- rozmowa, instrukcja słowna

 

 

 

 

 

 

6. Opis osiągnięć dziecka:

ñ  potrafi rozpoznać i zatańczyć podstawowe kroki i figury taneczne charakterystyczne dla danego rodzaju tańca,

ñ  umie wykonać podstawowe kroki i figury tańców narodowych i regionalnych,

ñ  umie wykorzystać celowość i płynność ruchów z użyciem przyborów np. chusta, pompony itp.

ñ  nauczy się kroków tanecznych i ruchów do opracowania tańców różnych narodów,

ñ  przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w tańcu,

ñ  porusza się estetycznie,

ñ  zaspakaja naturalną potrzebę ruchu, doskonali koordynację ruchową,

ñ  przestrzega umów i podporządkuje się im,

ñ  umie posługiwać się rekwizytami w zabawach tanecznych i tańcach,

ñ  umie dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.

 

7. Program dostarcza możliwości realizacji wielu różnorodnych wartości, w szczególności należą do nich:

 

Korzyści dla dziecka:

·         rozwój i doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi

·         przezwyciężanie nieśmiałości

·         wyzwalanie radości tworzenia

·         rozwój zainteresowania sztuką, muzyką i aktywnością ruchową

·         rozwój umiejętności rytmiczno-ruchowych i tanecznych

·         wyrażanie swojej kreatywności poprzez różnorodną ekspresją

·         rozładowanie energii podczas tańców

 

Korzyści dla przedszkola:

·         promocja placówki w środowisku lokalnego

·         uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla dzieci

 

Korzyści dla nauczyciela prowadzącego:

·         rozwój kreatywności

·         bliski kontakt z dziećmi

·         efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym

·         samorealizacja dająca poczucie satysfakcji

·         czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym

·         promowanie dzieci uzdolnionych poprzez występy

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

ñ  systematyczna praca na zajęciach

ñ  staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń

ñ  poznanie podstawowych kroków nauczanych tańców

ñ  odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela

ñ  rozwijanie talentów tanecznych

ñ  gromadzenie zdjęć, płyt CD z piosenkami i utworami muzycznymi,

ñ  kostiumów do występów

ñ  prezentowanie osiągnięć zespołu w przedszkolu i środowisku

ñ  promocja zespołu na przedszkolnej stronie internetowej

 

Program skierowany jest głównie do nauczycieli przedszkola, którzy odkryli zalążki talentu tanecznego w swoich wychowankach.

Treści programu będą realizowane raz w tygodniu w postaci 30 minutowych nieodpłatnych zajęć dodatkowych.
                Program zawiera wstęp, cele kształcenia, korzyści dla dziecka i placówki przedszkolnej, procedurę osiągania celów oraz ewaluację programu (ankieta dla rodziców, dziecka i nauczycieli).
                Program obejmuje jeden etap edukacyjny- przedszkole, grupę wiekową dzieci 5 i 6 letnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

1.        Kuźmińska O., Aerobic. Taniec i gimnastyka, SiT, Warszawa 1985.

2.        Kuźmińska O., Taniec w teorii i praktyce. AWF Poznań 2002.

3.        Młodzikowska M., Bednarzowa B., Tańce - rytm, ruch, muzyka. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1983

4.        Wieczysty M., Tańczyć może każdy, PWM, Warszawa 1986.

5.        Wieman M., Tańce i zabawy ze śpiewem, PZWS, Warszawa 1961.

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice, Wasze dziecko przez ostatni rok uczestniczyło w zajęciach kółka tanecznego. Czy w związku z tym:

1.        Chcielibyście aby uczestniczyło w zajęciach ponownie?
a) tak
b) nie
c) obojętnie

2.        Czy uważacie, że umiejętności muzyczno- taneczne Waszego dziecka
a) poprawiły się
b) pogorszyły się
c) są na tym samym poziomie

 

3.        Czy z Waszych obserwacji dziecko uczestniczyło w zajęciach:
a) chętnie
b) niechętnie
c) obojętnie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.ANIKETA DLA DZIECI
Drogie dzieci, przez II półrocze roku szkolnego 2011/2012 uczęszczałyście na zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu. Proszę, abyście odpowiedziały na kilka pytań związanych z tymi zajęciami. Pytania przeczytam głośno, odpowiedzi udzielicie, zamalowując właściwą wg Was buźkę.

 

1.        Czy podobały Ci się zajęcia ?

 

2.        Czy lubisz występować przed szerszą publicznością?

 

3.        Czy chcesz brać udział w zajęciach tanecznych w przyszłym roku szkolnym?

 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Drodzy nauczyciele. Dzieci z naszego przedszkola przez II półrocze uczestniczyły w zajęciach kółka tanecznego. Czy w związku z tym:

 

1.        Chcielibyście aby dzieci uczestniczyły w zajęciach ponownie?

·         tak

·         nie

·         obojętnie

2.        Czy uważacie, że umiejętności taneczne dzieci

·         poprawiły się

·         pogorszyły się

·         są na tym samym poziomie

3.        Czy z Waszych obserwacji dzieci uczestniczyły w zajęciach:

·         chętnie

·         niechętnie

·         obojętnie

4.        Czy istnieje potrzeba organizowania takich zajęć na terenie szkoły?
           • tak
                • nie
                • nie mam zdania

5.        Czy dzieci potrafiły zaprezentować swoje umiejętności podczas uroczystości i występów?
                • tak
                • nie
                • nie zawsze

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.