Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

Plan pracy koła plastycznego w

Przedszkolu Miejskim nr 2 w Kołobrzegu

Autorstwa Anety Żarskiej

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.

Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Wychodząc temu naprzeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu ale i ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej.

Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Program zawiera:

 • założenie programu
 • korzyści dla placówki
 • główny cel edukacyjny i cele szczegółowe
 • przewidywane osiągnięcia dzieci
 • zadania nauczyciela
 • umiejętności i wiadomości jakie dziecko powinno zdobyć podczas zajęć kółka plastycznego
 • metody
 • formy realizacji
 • ewaluacja
 • plan pracy- przykładowe działania twórcze z dziećmi

Założenia programu:

 • Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego,
 • Program kierowany jest do dzieci uzdolnionych plastycznie w grupie liczącej nie więcej niż 8 wychowanków,
 • Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 45 min tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego,
 • Program podzielony jest na miesięczne jednostki tematyczne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i kreatywności dzieci.

Korzyści dla placówki:

Promowanie przedszkola i wychowanków w środowisku, poprzez udział dzieci w konkursach na etapie przedszkolnym, miejskim, rejonowym i innym.

Cel główny programu:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem,
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych,
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią ,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • dostrzega piękno w otaczającym go świecie i przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje przeżycia i wiedzę,
 • posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów,
 • stosuje różnorodne techniki plastyczne, eksperymentuje z materiałem i tworzywem plastycznym,
 • sprawnie posługuje się materiałami i narzędziami plastycznymi,
 • potrafi pracować w zespole,
 • podejmuje samodzielnie pracę, jest wytrwałe, pełne inwencji i inicjatywy; systematyczne, umiejętnie planuje swoją pracę,
 • potrafi wyrazić słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki,
 • rozpoznaje najważniejsze zabytki znajdujące się w jego mieście lub najbliższej okolicy(np. Bazylika Konkatedralna) oraz wybrane pomniki i budowle o charakterystycznej architekturze np. Pomnik Sanitariuszki, Pomnik Zaślubin, Ratusz.

Zadania nauczyciela:

 • organizuje miejsce pracy do działań plastycznych,
 • inspiruje dzieci, motywuje do zabawy plastyką poprzez wyzwalanie w nich ciekawości, rozwijanie wyobraźni i fantazji, tworzy klimat sprzyjający pracy twórczej,
 • zachęca dziecko do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu, prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,
 • zaspakaja potrzebą bezpieczeństwa, akceptacji, swobody,
 • tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające samodzielnemu myśleniu i rozwiązywaniu zadań.

Umiejętności i wiadomości jakie dziecko powinno zdobyć podczas zajęć kółka plastycznego:

 • Rysuje kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, patykiem, węglem, świecą na różnych rodzajach papieru,
 • Maluje na różnorodnym materiale: na papierze, tekturze falistej, gazecie itp. o różnych formatach i wielkościach; malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, palcami i z użyciem pędzli i innych przedmiotów- przyborów. Komponuje całą płaszczyznę, próbuje stosować zasadę stosowania proporcji i aranżowania perspektywy.
 • Rysuje i maluje inspirowane muzyką, literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik.
 • Eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
 • Wykonuje wycinanki płaskie i formy przestrzenne z papieru; łączy w różny sposób elementy np. technika collage.
 • Wykonuje wydzieranki; odtwarza określone kształty z papieru, nakleja, skleja elementy tworząc kompozycję.
 • Stempluje przy użyciu różnorodnego materiału również dłoni; gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę, nakrętki lub samodzielnie wykonanymi stemplami np. z warzyw, plasteliny.
 • Tworzy kompozycję łącząc różne tworzywa z materiałem przyrodniczym i innymi materiałami np. koraliki, piórka, skrawki materiału
 • Lepi z masy papierowej, solnej, gliny.
 • Wykonuje proste prace plastyczne w konwencji sztuki ludowej: malowanie tkanin, ozdabianie elementami papierowych talerzyków, miseczek, dzbanków, lepienie z gliny, malowanie pisanek.
 • Projektuje i wykonuje elementy dekoracji np. na uroczystości przedszkolne
 • Poznaje dzieła sztuki i ich twórców: obrazy lub ich reprodukcje, fotografia, wybrane zabytki, pomniki i budowle o charakterystycznej i ciekawej architekturze. Wyraża słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby)
 • Zespołowo wykonuje prace plastyczne; planowanie, podział zadań, kształtowanie umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności.
 • Dokonuje oceny wytworów własnych i kolegów.

Metody

·         Działania praktycznego

·         Doświadczeń i eksperymentowania

·         Pokazu i obserwacji

·         Konkursów

·         Warsztatów plastycznych

·         Ekspresji

Formy realizacji

·         Praca indywidualna

·         Praca w grupach

·         Praca zespołowa

Ewaluacja
Ewaluacja to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań.

Narzędzia do ewaluacji:

 • zgromadzone prace plastyczne
 • własne obserwacje osiągnięć dzieci
 • ankieta dla rodziców
 • ankieta dla dziecka- wyrażenie zadowolenie lub niezadowolenia za pomocą rysunku (minki- wesoła buzia, smutna buzia)
 • dyplomy z udziału w konkursach plastycznych

ANKIETA DLA RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE
1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia plastyczne? (podkreśl właściwą odp.)
a. TAK
b. NIE
2. Jak Państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć (proszę zaznaczyć X właściwą odp.)
a. Bardzo dobry
b. Zadowalający
c. Niewystarczający
3. Czy Państwo uważają, że tego typu dodatkowe zajęcia są potrzebne?
A. TAK
B. NIE
WYWIAD DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE
1.Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?
A. TAK
B. NIE
2, Czego uczysz się na tych zajęciach?
3. Dlaczego chodzisz na zajęcia plastyczne?
4. Narysuj odpowiednią mimikę swojej twarzy po zajęciach

 

PLAN PRACY KÓŁKA PLASTYCZNEGO

TERMIN REALIZACJI

PROPOZYCJE TEMATÓW I TECHNIK DO WYKORZYSTANIA

WRZESIEŃ

1.       Wyłonienie dzieci uzdolnionych plastycznie na podstawie obserwacji nauczycieli z poszczególnych grup wiekowych (5-6 lat).

2.       Omówienie sposobów korzystania z pracowni oraz zasad bezpieczeństwa.

PAŹDZIERNIK

ZABAWY KOLORAMI

 1. „Drzewko przyjaznych dłoni”- stemplowanie, odciskanie śladu dłoni na kartonie; poznawanie barw podstawowych, pochodnych, dopełniających.
 2. „Dzień nauczyciela” – propozycje dzieci.
 3. „Dary jesieni”- malowanie na cukrze. Na tackę wysypujemy cukier najlepiej gruboziarnisty i rozprowadzamy go w taki sposób aby równomiernie pokrył całą powierzchnię. Z brystolu wycinamy szablon o określonym kształcie (np. jabłko, gruszka, serce, parasol). Szablon smarujemy dokładnie klejem i posmarowaną stroną kładziemy na powierzchni cukru. Po wyschnięciu powierzchnię pokrywamy farbami plakatowymi.
 4. „Nitką malowane”- praca z użyciem nici, wełny o różnej grubości i farb w kilku kolorach. Przygotowujemy nitki różnej grubości oraz farby w kilku kolorach. Wybraną nitkę zanurzamy w farbie, unosimy ją nad kartką i energicznie puszczamy. Nitka przybiera dowolny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą kartką. Pracę przyciskamy ciężkim przedmiotem i powoli wyciągamy nitkę. Następnie rozdzielamy kartki. Działania można powtórzyć kilka razy, zanurzając nitki o różnej grubości w farbach o dowolnych kolorach.
 5. „Zwierzaki- kamieniaki”- malowanie kamieni farbą plakatową.

LISTOPAD

MALOWNICZA PRZYRODA

 1. Halloween - kompozycje z warzyw na ograniczonej powierzchni- pracę wykonujemy z warzyw (wycinamy z nich talarki, paseczki, trójkąciki, kwadraciki itp.) po czym układamy z nich na tacce styropianowej lub tekturce kompozycje np. dynia halloweenowa, postać czarownicy, ducha itp., przyklejamy
 2.  „Jesienne liście”- rysowanie pastelami techniką frottage, wykorzystanie materiału przyrodniczego: liści.
 3. Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, ptaszków - (wykorzystanie kasztanów, żołędzi, patyczków, piórek, plasteliny, jarzębiny)
 4. „Jesienna mozaika”- układanie na podkładzie z plasteliny mozaiki z materiału przyrodniczego- można wykorzystać technikę zwaną mandala - wyszukiwanie mandali w otoczeniu (architekturze, przyrodzie).

 

GRUDZIEŃ

EKSPERYMENTOWANIE MATERIAŁEM. MARTWA NATURA

 

1.       „Zimowy obrazek”- malowanie na podkładzie z kaszy manny. Kartkę grubego papieru- kartonu smarujemy bardzo dokładnie klejem, po czym posypujemy ją kaszą manną, której nadmiar po kilku minutach zsypujemy z kartki. Po zaschnięciu malujemy na tym podkładzie farbami plakatowymi lub akwarelami.

2.       Zabawa w stemplowanie - do stemplowania można wykorzystać różne nietypowe przedmioty: gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki, obręcze po taśmach klejących, nakrętki.

3.       „Martwa natura” -rysowanie ołówkiem i gumką - ołówkiem pokrywamy całą powierzchnię kartki, następnie gumką gumujemy (wycieramy) na niej dowolne przedmioty.

STYCZEŃ

ABSTRAKCJONIZM

 1. Obrazki malowane krepiną (bibułą w różnych kolorach); moczymy papier i układamy na nim kolorowe paski bibułki marszczonej, na koniec można jeszcze spryskać całość wodą. Bibułę zdejmujemy przed wyschnięciem.
 2. Malowanie abstrakcyjnych kompozycji za pomocą kulki namoczonej w farbie - turlanie kulki w pudełku po czekoladkach, wyłożonym kartką papieru (kulki moczymy w różnych kolorach farb i wkładamy do pudełka pojedynczo)

LUTY

INSPIROWANE SZTUKĄ LUDOWĄ

 1. Oglądanie wytworów twórców ludowych- poznawanie elementów dawnego wyposażenia domów i chat wiejskich. Oglądanie różnych eksponatów, poznawanie ich przeznaczenia i związku z ludowymi zwyczajami i tradycjami. „Zaczarowane wycinanki”- tworzenie kompozycji płaskich z wykorzystaniem ornamentów z kolorowego papieru, naklejanie na papier (bezpieczne posługiwanie się nożyczkami)
 2. Ozdabianie gotowych przedmiotów np. drewnianych łyżek, desek, miseczek, dzbanków, papierowych talerzyków itp. ornamentami (wzorami) inspirowanymi sztuką ludową.
 3. „Bibułkowe cuda”- wykonanie ozdób z bibuły i innych elementów wzorowanych na sztuce ludowej (łańcuchy, kwiaty)
 4. Malowanie we wzory tkanin w konwencji sztuki ludowej.

MARZEC

RZEŹBA I ARCHITEKTURA

1.       Odlewy z gipsu - Do wykonania odlewów gipsowych potrzebny jest gips (może być budowlany), pojemnik np. talerzyk jednorazowy, materiał, który chcemy odbić (liście, owoce, warzywa, kamienie itp.), odrobina oleju, spinacz. Formę, do której wlejemy gips oraz odbijane przedmioty smarujemy olejem. Gips mieszamy z wodą do konsystencji gęstej śmietany. Masa powinna być gładka pozbawiona grudek. W nacięcie pojemnika umieszczamy spinacz, który będzie pełnił rolę haczyka. Nacięcie pojemnika należy zabezpieczyć taśmą. Do przygotowanej formy wlewamy gips. Odbijane przedmioty lekko nakładam na gips i nieznacznie dociskamy. Jeżeli chcemy zrobić dodatkowo tło, możemy na górę nałożyć jeszcze kawałek tektury falistej także posmarowanej tłuszczem. Po około 10-15 minutach ściągamy płaskie przedmioty i tekturę falistą, płytkę wyjmujemy z formy. Wystające nierówności obcinamy nożykiem i pozostawiamy prace do dokładnego wyschnięcia. Po kilku dniach, kiedy płytka jest już całkowicie sucha i lekka, przystępujemy do malowania. Możemy malować je plakatówkami. Pracę możemy utrwalić bezbarwnym lakierem. Zajęcia zaplanowane na dwa spotkania.

2.       „Straszaczek- rozśmieszaczek” - wykonanie formy przestrzennej z różnorodnego materiału: tekturowe pudełka, papierowe rolki, guziki, kolorowy papier, skrawki materiału, włóczka, vikol

3.       „Pomnik Zaślubin”- malowanie za pomocą techniki zwanej puentylizm (pointylizm) malowanie patyczkami kosmetycznymi na przygotowanym na kartce szkicu tzw. stemplowanie- „kuleczkowanie” obrazu. Poznawanie najważniejszych zabytków znajdujących się w mieście. Rozpoznawanie wybranych pomników i budowli o charakterystycznej architekturze np. Bazylika Konkatedralna, Pomnik Sanitariuszki, Pomnik Zaślubin, Ratusz, Latarnia Morska.

KWIECIEŃ

WIOSENNE CUDA

 

1.        „Koszyczek Wielkanocny” – wydzieranka

2.        „Maski zwierząt” wykonanie maski z masy papierowej; ozdabianie. Zajęcia zaplanowane na dwa spotkania.

3.        „Wiosenna biżuteria” - wykonanie naszyjników; ozdabianie mazakami makaronu (różne wzory) i nawlekanie na sznurek.

4.        „Witaj wiosno”- tworzenie wiosennych malowideł na ciele kredkami i farbkami do malowania ciała.

MAJ

PEJZAŻE. SCENKI RODZAJOWE

 1. „Wiosenne kwiaty”- malowanie techniką „mokre na mokrym”
 2. Oglądanie dzieł sztuki z kategorii „Scenki rodzajowe”, „Pejzaże” poznawanie ich twórców. „Pejzaże”- malowanie farbami - wykorzystujemy dwa kolory farb i ich odcienie- np. od ciemnej czerwieni, poprzez jaśniejszą, pomarańcz do żółtej lub ciemny niebieski poprzez kilka jaśniejszych odcieni do błękitu czy prawie bieli, zieleń- niebieski itp.; po wyschnięciu rysujemy węglem krajobraz np. góry i zachód słońca na odcieniach czerwieni, pomarańczu i żółtego, niebieskie- morze itp. Zajęcia zaplanowane na dwa spotkania.
 3. „Rysunki na szkle”- malowanie farbami do szkła. Tworzenie pejzaży- widoków natury lub scenek rodzajowych.

CZERWIEC

PORTRETY

 1. Oglądanie portretów i autoportretów słynnych malarzy. „Mój przyjaciel”- rysowanie ołówkiem portretu swojego przyjaciela.
 2. „Portret”- lepienie z plasteliny (forma pół przestrzenna) na podkładce styropianowej.
 3. „Słońce w mojej głowie” - „wyszywanka” na papierze. Na kartce z bloku technicznego rysujemy prosty wzór słońca. Kolorowym, grubym kordonkiem lub włóczką obklejamy kontury (można także wypełnić całą powierzchnię). Obklejony wzór wypełniamy kredkami lub farbami na zasadzie kolorowanki. Obraz można oprawić w ramki kartonowe ozdobione dowolnymi wzorami naklejonymi z włóczki. Zajęcia zaplanowane na dwa spotkania.

 

                                                                                                                                                          Aneta Żarska