ZARZĄDZENIE NR 6/2015

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

oraz wyznaczenia „przedszkoli zastępczych”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 01.07.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, w lipcu i sierpniu 2015 r. oraz wyznaczam na ten okres „przedszkola zastępcze” w celu zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących, uczęszczających do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej nr 5 i 6 oraz w Zespole

Szkół.

2. Wykaz przedszkoli, dla których określono przerwę w funkcjonowaniu oraz „przedszkoli zastępczych” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół wymienionych w § 1 ust.1 zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek

Id: 4B4DA157-0566-466E-8C63-67CCECD47D2E. Przyjęty

Strona 1

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dnia 5 lutego 2015 r.

Ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej nr 5 i 6 oraz w Zespole Szkół

w lipcu i sierpniu 2015

1.

Przedszkole Miejskie nr 1

– przerwa od 01.07. – 31.08. 2015 r.

2.

Przedszkole Miejskie nr 2

– przerwa od 01.08. – 31.08. 2015 r.

3.

Przedszkole Miejskie nr 3

– przerwa od 01.07. – 31.08. 2015 r.

4.

Miejskie Przedszkole nr 6

– przerwa od 01.07. – 31.07. 2015 r.

5.

Przedszkole Miejskie nr 7

– przerwa od 01.07. – 31.07. 2015 r.

6.

Przedszkole Miejskie nr 8

– przerwa od 01.08. – 31.08. 2015 r.

7.

Przedszkole Miejskie nr 10

– przerwa od 01.07. – 31.08. 2015 r.

8.

Zespół Szkół

– przerwa od 01.07. – 31.08. 2015 r.

9.

Szkoła Podstawowa nr 5

– przerwa od 01.07. – 31.08. 2015 r.

Wyznaczenie placówek przedszkolnych do pełnienia funkcji „przedszkola zastępczego” w okresie wakacji

1.

Przedszkole Miejskie nr 2

– termin pracy od 01.07. – 31.07. 2015 r.

2.

Przedszkole Miejskie nr 8

– termin pracy od 01.07. – 31.07. 2015 r.

3.

Przedszkole Miejskie nr 7

– termin pracy od 01.08. – 31.08. 2015 r.

4.

Przedszkole Miejskie nr 6

– termin pracy od 01.08. – 31.08. 2015 r.

5.

Szkoła Podstawowa nr 6

– termin pracy od 01.07. – 31.08. 2015 r.

 

Id: 4B4DA157-0566-466E-8C63-67CCECD47D2E. Przyjęty

Strona 1

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 6/ 15 z dnia 05.02.

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

oraz wyznaczenia „przedszkoli zastępczych”.

Cel wprowadzenia

Zarządzenie wprowadza się na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia o ramowych statutach publicznych przedszkoli i szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) i wniosków dyrektorów dotyczących określenia terminu przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Przerwy wprowadza się w związku ze zmniejszeniem się zapotrzebowania mieszkańców Kołobrzegu na usługi świadczone przez przedszkola w okresie wakacji, co jednocześnie umożliwia przeprowadzenie niezbędnych w placówkach remontów oraz wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przysługujących nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, zatrudnionym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Zakres regulacji

Regulacja dotyczy przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej nr 5 i 6 oraz w Zespole Szkół.

Konsultacje społeczne : nie wymagane.

Skutki finansowe

Ustalone w planach finansowych jednostek na 2015 rok.

<xml></xml>