załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 10.08.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

 im. Wandy Chotomskiej

78 – 100  Kołobrzeg                                                               

Zapytanie ofertowe

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Dorota Warzocha

3.Ulica:

Borzymowskiego

4.Numer:

8

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 848 84

9.Numer telefonu:

 

94 34 261 99, 785 660 060

10.Adres e-mail:

d.warzocha@pm2kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu  zamówienia: BUDOWA UTWARDZENIA CZĘŚCI TERENU DZIAŁKI BUDOWLANEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

Zakres prac:

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONA SPECYFIKACJĄ

 

1.      Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności ( przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dni 30.11.2018r.

 

Ofertę należy złożyć do dnia  20.08.2018 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2  w Kołobrzegu godz. 8:00-12:00 lub przesłać na adres e-mail d.warzocha@pm2kg.pl

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

-       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 1,

 

 

Z poważaniem: Dorota Warzocha

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

 

 

 

Oświadczenie oferenta:

 

     1. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

     2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

 

 

Podpis oferenta: ……………………………………………………………………..


Załącznik nr 1

 

Oświadczenie

 

Składający ofertę na BUDOWĘ UTWARDZENIA CZĘŚCI TERENU DZIAŁKI BUDOWLANEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

 

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/

 

z siedzibą w:

………………………………………………………………………………………..……....................................................

 

.....................................................................................................................................................

reprezentowany przez osoby uprawnione:

........................................................................................... ..........................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

oświadcza, że:

1)     posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

 

....................................................                                       ............................................................

/Miejscowość, data/                                                                                /Podpisy i Imienne pieczątki osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

 

 

 

 

 

Przedmiar robót

47 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

192 KBPobierzPodgląd pliku