załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 30.05.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

 im. Wandy Chotomskiej

78 – 100  Kołobrzeg                                                               

Zapytanie ofertowe

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Dorota Warzocha

3.Ulica:

Borzymowskiego

4.Numer:

8

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 848 84

9.Numer telefonu:

 

94 34 261 99, 785 660 060

10.Adres e-mail:

d.warzocha@pm2kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu  zamówienia: WYMIANA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNEGO PLACU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

Zakres prac:

Wymiana placu i drogi wewnętrznej na terenie przedszkola 425 m² - z kostki brukowej betonowej 8 cm układanej na podsypce cementowo -piaskowej

 

Wykonanie odwodnienia placu z włączeniem się do istniejącej kanalizacji deszczowej

 

Przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 

Zakres prac i wycena do poniesienia należąca do Przedszkola NR 2

 

 1. Remont - wymiana placu i drogi wewnętrzne na terenie Przedszkola nr 2 w Kołobrzegu

1 KNR 2-31 0801/05

Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm

droga wjazdowa do narożnika budynku przedszkola 9,20*4,20 m2 38,640

droga wjazdowa na długości przybudówki 14,21*3,82 m2 54,282

wnęka na łaczniu przybudówki 1,62*(4,15+3,82) m2 12,911

Plac manewrowy Przedszkola 14,40*16,30 m2 234,720

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 337,952

2 KNR 2-31  0801/06

Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznyc - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 4cm

m2 -337,950

3 KNR 2-31  0801/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

70% podbudowy z kruszywa 337,95*0,70 m2 236,565

razem m2 236,565

4 KNR 2-31  0801/04

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm

(Krotność= 4)

70% podbudowy z kruszywa -337,95*0,70 m2 -236,565

razem m2 -236,565

5 KNR 2-31  0802/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

30% podbudowy z kruszywa 337,95*0,30 m2 101,385

razem m2 101,385

6 KNR 2-31  0813/04

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

9,20+14,21+1,62+18,40 m 43,430

razem m 43,430

7 KNR 2-31  0812/02

Rozebranie ław z gruzobetonu pod krawężniki

(9,20+14,21+1,62+18,40)*0,20*0,30 m3 2,606

razem m3 2,606

8 KNR 4-01  0108/15

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

krawwążniki (9,20+14,21+1,62+18,40)*0,20*0,30 m3 2,606

podbudowa pod krawęniki (9,20+14,21+1,62+18,40)*0,10*0,20 m3 0,869

Podbudowa z asfaltu 236,56*0,03 m3 7,097

Podbudowa z betonu 236,56*0,08 m3 18,925

Podbudowa z tłucznia gruzowego 101,38*0,12 m3 12,166

razem m3 41,663

9 KNR 4-01  0108/16

Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy

następny 1km ponad 1km

(Krotność= 4)

krawężniki (9,20+14,21+1,62+18,40)*0,20*0,30 m3 2,606

podbudowa pod krawężniki (9,20+14,21+1,62+18,40)*0,10*0,20 m3 0,869

Podbudowa z asfaltu 236,56*0,03 m3 7,097

Podbudowa z betonu 236,56*0,08 m3 18,925

Podbudowa z tłucznia gruzowego 101,38*0,12 m3 12,166

razem m3 41,663

10 Kalkulacja indywidualna

Opłata za utylizację materiałów ropochodnych asfaltu

Podbudowa z asfaltu 236,56*0,03 m3 7,097

razem m3 7,097

11 KNR 2-31  0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

kategorii I-IV

droga wjazdowa do narożnika budynku przedszkola 9,20*4,20 m2 38,640

droga wjazdowa na długości przybudówki 14,21*3,82 m2 54,282

wnęka na łaczniu przybudówki 1,62*(4,15+3,82) m2 12,911

Plac manewrowy Przedszkola 14,40*16,30 m2 234,720

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 337,952

12 KNR 2-31  0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde

dalsze 5cm ponad 20cm

(Krotność= 2)

m2 -337,950

Rodos 6.8.38.2 [7297]

 

13 KNR 2-31  0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

droga wjazdowa do narożnika budynku przedszkola 9,20*4,20 m2 38,640

droga wjazdowa na długości przybudówki 14,21*3,82 m2 54,282

wnęka na łaczniu przybudówki 1,62*(4,15+3,82) m2 12,911

Plac manewrowy Przedszkola 14,40*16,30 m2 234,720

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 337,952

14 KNR 2-31  0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawęzniki

krawęznik drogowy (9,20+14,21+1,62+22,40)*0,10*0,20 m3 0,949

krawężnik najazdowy (4,20*0,10*0,20) m3 0,084

razem m3 1,033

15 KNR 2-31  0403/04

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

krawężnik drogowy (9,20+14,21+1,62+22,40) m 47,430

krawężnik najazdowy 4,20 m 4,200

razem m 51,630

16 KNR 2-31  0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

droga wjazdowa do narożnika budynku przedszkola 9,20*4,20 m2 38,640

droga wjazdowa na długości przybudówki 14,21*3,82 m2 54,282

wnęka na łaczniu przybudówki 1,62*(4,15+3,82) m2 12,911

Plac manewrowy Przedszkola 14,40*16,30 m2 234,720

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 337,952

17 KNR 2-31  0109/01

Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

droga wjazdowa do narożnika budynku przedszkola 9,20*4,20 m2 38,640

droga wjazdowa na długości przybudówki 14,21*3,82 m2 54,282

wnęka na łaczniu przybudówki 1,62*(4,15+3,82) m2 12,911

Plac manewrowy Przedszkola 14,40*16,30 m2 234,720

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 337,952

18 KNR 2-31  0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej

droga wjazdowa do narożnika budynku przedszkola 9,20*4,20 m2 38,640

droga wjazdowa na długości przybudówki 14,21*3,82 m2 54,282

wnęka na łaczniu przybudówki 1,62*(4,15+3,82) m2 12,911

Plac manewrowy Przedszkola 14,40*16,30 m2 234,720

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 337,952

 

2. Roboty instalacyjne- wykonanie odwodnienia placu z włączeniem się do istnejącej kanalizacji  deszczowej

19 KNR 2-01  0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach

pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

wykopy pod kanalizację deszczową (1,30+14,41+18,40)*1,40*0,40 m3 19,102

wykopy uprzednio przyjęte - (1,30+14,41+18,40)*0,30*0,40 m3 -4,093

razem m3 15,009

20 KNR 2-01

0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach

pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

poszerzenia przy studniach 2,00*2,00*1,40*2 m3 11,200

minus wykopy uprzednio policzone - 2,00*2,00*0,30*2 m3 -2,400

razem m3 8,800

21 KNR 4-02  0217/07

Analogia- włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej z rury deszczowej f=160 PCV

kpl 2,000

22 KNR 2-18  0501/01

PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

wykopy pod kanalizację deszczową (1,30+14,41+18,40)*0,10*0,40 m2 1,364

poszerzenia przy studniach 2,00*2,00*0,10*2 m2 0,800

razem m2 2,164

23 KNR-W 2-18  0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

wykopy pod kanalizację deszczową (1,20+14,41+18,40) m 34,010

1,4*2 m 2,800

razem m 36,810

Rodos 6.8.38.2 [7297]

24 KNR 2-18  0501/02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

nadsypka nad rurę 15 cm (1,30+14,41+18,40)*0,40 m2 13,644

razem m2 13,644

25 KNR-W 2-18  0524/01

kratki ściekowe uliczne żeliwne o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem

szt 2,000

26 KNR 2-01  0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i

ębokości do 1,5m

wykopy pod kanalizację deszczową (1,30+14,41+18,40)*1,40*0,40 m3 19,102

wykopy uprzednio przyjęte - (1,30+14,41+18,40)*0,30*0,40 m3 -4,093

poszerzenia przy studniach 2,00*2,00*1,40*2 m3 11,200

minus wykopy uprzednio policzone - 2,00*2,00*0,30*2 m3 -2,400

razem m3 23,809

II Zakres prac i wycena do poniesienia należąca do Wspólnoty

3. Remont - wymiana placu i drogi wewnętrzne na terenie przedszkola nr 2 która jest w służebności dla Wspólnoty

27 KNR 2-31  0801/05

Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm

plac manewrowy przy budynku 6,20*14,30 m2 88,660

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 86,059

28 KNR 2-31  0801/06

Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznyc - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 4cm

m2 -86,060

29 KNR 2-31  0801/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

70% podbudowy z kruszywa 86,06*0,70 m2 60,242

razem m2 60,242  30 KNR 2-31

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm

(Krotność= 4)

70% podbudowy z kruszywa 86,06*0,70 m2 60,242

razem m2 60,242

31 KNR 2-31  0802/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

30% podbudowy z kruszywa 86,06*0,30 m2 25,818

razem m2 25,818

32 KNR 2-31  0813/04

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

2,40 m 2,400

razem m 2,400

33 KNR 2-31  0812/02

Rozebranie ław z gruzobetonu pod krawężniki

2,40*0,20*0,30 m3 0,144

razem m3 0,144

34 KNR 4-01  0108/15

Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

2,40*0,20*0,30 m3 0,144

86,06*0,08 m3 6,885

razem m3 7,029

35 KNR 4-01  0108/16

Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy

następny 1km ponad 1km

(Krotność= 4)

2,40*0,20*0,30 m3 0,144

86,06*0,08 m3 6,885

razem m3 7,029

36 Kalkulacja

indywidualna

Opłata za utylizację materiałow ropochodnych asfaltu

Podbudowa z asfaltu 86,06*0,03 m3 2,582

razem m3 2,582

37 KNR 2-31  0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

kategorii I-IV

plac manewrowy przy budynku 6,20*14,30 m2 88,660

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 86,059

38 KNR 2-31  0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za kazde

dalsze 5cm ponad 20cm

(Krotność= 2)

Rodos 6.8.38.2 [7297]

 

39 KNR 2-31  0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

plac manewrowy przy budynku 6,20*14,30 m2 88,660

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 86,059

40 KNR 2-31  0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

krawężnik drogowy 2,40*0,10*0,20 m3 0,048

razem m3 0,048

41 KNR 2-31  0403/04

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

m 2,400

42 KNR 2-31  0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

plac manewrowy przy budynku 6,20*14,30 m2 88,660

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 86,059

43 KNR 2-31 0109/01

Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

plac manewrowy przy budynku 6,20*14,30 m2 88,660

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 86,059

44 KNR 2-31  0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej

plac manewrowy przy budynku 6,20*14,30 m2 88,660

minus wejście do węzła -1,53*1,70 m2 -2,601

razem m2 86,059

 

4. Roboty instalacyjne- wykonanie odwodnienia placu z włączeniem się do istnejącej kanalizacji deszczowej

45 KNR 2-01 0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach

pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

wykopy pod kanalizację deszczową 6,20*1,40*0,40 m3 3,472

wykopy uprzednio przyjęte - 6,20*0,30*0,40 m3 -0,744

razem m3 2,728

46 KNR 2-01  0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach

pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

poszerzenia przy studniach 2,00*2,00*1,40*1 m3 5,600

minus wykopy uprzednio policzone - 2,00*2,00*0,30*1 m3 -1,200

razem m3 4,400

47 KNR 4-02 0217/07

Analogia- włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej z rury deszczowej f=160 PCV

kpl 3,000

48 KNR 2-18  0501/01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

wykopy pod kanalizację deszczową 6,20*0,10*0,40*3 m2 0,744

poszerzenia przy studniach 2,00*2,00*0,10*1*3 m2 1,200

razem m2 1,944

49 KNR-W 2-18  0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

wykopy pod kanalizację deszczową 6,20 m 6,200

1,4*1 m 1,400

razem m 7,600

50 KNR 2-18  0501/02

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

nadsypka nad rurę 15 cm 6,20*0,40*3 m2 7,440

razem m2 7,440

51 KNR-W 2-18  0524/01

kratki ściekowe uliczne żeliwne o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem

szt 3,000

52 KNR 2-01  0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i

ębokości do 1,5m

wykopy pod kanalizację deszczową 6,20*1,40*0,40 m3 3,472

wykopy uprzednio przyjęte 6,20*0,30*0,40 m3 0,744

poszerzenia przy studniach 2,00*2,00*1,40*1 m3 5,600

minus wykopy uprzednio policzone - 2,00*2,00*0,30*1 m3 -1,200

razem m3 8,616

 

 

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności ( przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury.

Ofertę należy złożyć do dnia  6.06.2018 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2  w Kołobrzegu godz. 8:00-12:00 lub przesłać na adres e-mail d.warzocha@pm2kg.pl

 

Z poważaniem: Dorota Warzocha

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu