Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

ZARZĄDZENIE NR 36/17

 

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

 

z dnia 31 marca 2017 r.

 

w sprawie zasad organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

 

Na  podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 8,

art. 30 ust. 1 ustawy

z dnia

08 marca

1990 r.

o samorządzie   gminnym

(Dz. U.

z 2016 r.   poz. 446 z późn.

zm.),

oraz   §

7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu

Organizacyjnego  Urzędu  Miasta

w Kołobrzegu  stanowiącego

załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 66/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miasta w Kołobrzegu (ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§  1. Ustalam zasady organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

 

§  2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół.

 

§  3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty.

 

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg

 

 

Janusz Gromek