załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 29.05.2017 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2

 im. Wandy Chotomskiej

78 – 100  Kołobrzeg                                                                                                               

 

Zapytanie ofertowe

 

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Dorota Warzocha

3.Ulica:

Borzymowskiego

4.Numer:

8

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 848 84

9.Numer telefonu:

 

94 34 261 99, 785 660 060

10.Adres e-mail:

d.warzocha@pm2kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu  zamówienia: Przebudowa polegająca na montażu dźwigu towarowego

 

KRYTERIA NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.   Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2017 r.

2.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

3.   W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 2.

4.   Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

1)     formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wraz z kalkulacją kosztów zamówienia);

2)     oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 2;

5.     Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

6.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.

7.     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

8.     Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem Oferta na Przebudowę polegającą na montażu dźwigu towarowego dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu.

9.     Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2017 r. o godz. 12.00, oferty należy przesyłać na adres d.warzocha@pm2kg.pl  lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

10.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.

12.  Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania poprzez stronę internetową. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 

 

 

Z poważaniem: Dorota Warzocha

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

 

 

 

W załączeniu : specyfikacja techniczna i przedmiar robot na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

..........................., dn…………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

……………………………………………….............

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

1.     Stosownie do warunków określonych w Zakresie Przedmiotu Zamówienia oferujemy realizację zadania za poniższą cenę:

 

Cena netto

Cena brutto

……………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………)

 

………………………. zł

(słownie:…………………………………………………………………………………)

 

Zaproponowana cena wynika ze szczegółowej kalkulacji.

 

 

1.   Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dni 31.08.2017r.

2.   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3.   Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

-         oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 2,

 

 

.............................................................

            pieczątka i podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

Uwaga!

1.        Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe.

2.        Termin płatności wynosi do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.


Załącznik nr 2

 

Oświadczenie

 

Składającego ofertę na Przebudowę polegającą na montażu dźwigu towarowego
dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/

 

z siedzibą w:

………………………………………………………………………………………..……....................................................

 

.....................................................................................................................................................

reprezentowany przez osoby uprawnione:

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

oświadcza, że:

1)     posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

....................................................                              ............................................................

/Miejscowość, data/                                                                 /Podpisy i Imienne pieczątki osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Opis przedmiotu zamówienia .

 

Specyfikacja techniczna w załączniku.

 

Wszelki oferowany sprzęt  musi być fabrycznie nowy.