SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH

 

Zamawiający:

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu ul. Borzymowskiego 8

 

78-100 Kołobrzeg

 

Generalna jednostka projektująca:

APP Krystian Kubiak, ul. Złota 11A/18, 78-100 Kołobrzeg

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

Kody CPV

 

Grupa

Klasa

Kategoria

45100000-8

45110000-1

45111000-8

45300000-0

45310000-3

45311000-0

 

 

45313000-4

 

 

45316000-5

 

45320000-6

45324000-4

 

45330000-9

45332000-3

45400000-1

45410000-4

 

 

45430000-0

 

 

45440000-3

 

 

45450000-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kołobrzeg 20.04.2017

 

 

1


1.  WSTĘP

 

1.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa polegająca na montażu dźwigu towarowego w Kołobrzegu, działka nr 71/1, obręb 4 – Kołobrzeg.

 

1.1.2.  Zakres specyfikacji

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.3. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem windy towarowej wraz z elementami obudowy i instalacji. Opisane roboty dotyczą przygotowania budynku i montaż szybu windowego wraz z kabiną.

 

1.1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacją

 

Planowana budowa windy wewnętrznej towarowej oraz przebudowa istniejących elementów budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu będzie wymagać wykonania robót obejmujących:

 

  Zabezpieczenie elementów komunikacji wewnętrznej budynku

 

  Zaprzestanie funkcjonowania wszelkich, kolidujących z położeniem szybu, instalacji

 

   Wykonanie wszelkich przewierceń, wycięć i odkrywek mających na celu sprawdzenie położenia szybu i możliwości montażu

 

  Roboty usuwające kolizję istniejących instalacji z planowanym dźwigiem

 

  Roboty wzmacniające elementy konstrukcji przed rozbiórką

 

  Roboty rozbiórkowe – wykucia, demontaże

 

   Wykonanie czynności opisanych w projekcie konstrukcyjnym dotyczących robót w stropach i ścianach

 

  Roboty hydroizolacyjne

 

   Roboty montażowe elementów dźwigowych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem proponowanym przez dostawcę sprzętu

 

  Roboty instalacyjne

 

  Roboty montażowe ścian wewnętrznych

 

  Roboty montażowe elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych

 

   Roboty związane z uzupełnianiem ubytków w istniejących elementach wykończenia powstałych na skutek robót poprzednich

 

  Roboty tynkowe, malarskie, glazurnicze

 

1.2. WYMAGANIA OGÓLNE

 

1.2.1. Określenia podstawowe

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

 

[1]  Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.

 

[2]   Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.

 

[4]  Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.

 

[5]   Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

 

[6]  Budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu.

 

[7]  Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

 

[8]    Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

 

[9]  Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną.

 

[10]  Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:


 

2


       protokoły odbiorów częściowych i końcowych

 

       rysunki i opisy służące realizacji obiektu

 

       specyfikację techniczną

 

       przedmiar robót

 

       książki obmiarów

 

[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

 

[12]  Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

 

[13]    Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

 

[14]   Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

 

[15]  Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

 

[16]   Europejska norma (EN) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

 

[17]  Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów.

 

[18]   Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień.

 

[19]    Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora (o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

 

[20]  Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21]  Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.

 

[22]  Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.

 

[24]   Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych.

 

[25]  Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys.

[26]  Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z wyliczeniem.

 

[27]   Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.

 

[28]  Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

 

[29]   Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 

[30]  Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.

 

[31]  Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i kosztów realizowanej inwestycji.


 

3


[32]  Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.

 

[33]   Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

[34]  Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

 

[35]  Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.

 

[36]  Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

 

[37]  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 

[38]  Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

 

[39]   Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych.

 

[40]    Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

 

[41]  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót budowlanych.

 

[42]  Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

 

[43]  Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty.

 

[44]   Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowychspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

 

[45]   Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych.

 

[46]  Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

 

[47]  Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych.

 

[48]  Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie robót w istniejącym obiekcie budowlanym polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.

 

[49]   Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 

[50]  Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia.

 

[51]  Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wynagrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia


 

 

4


przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.

 

[52]  Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy.

 

[53]  Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.

 

[54]    Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

 

[55]  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

 

[56]  Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem.

 

[57]  Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

 

[58]  Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych.

 

[59]    Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

 

[60]  Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

 

[61]  Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych.

 

[62]   Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

[63]    Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno- użytkowych.

 

Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.

 

[64]  Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

które uzyskały certyfikat.

 

1.2.2.  Ogólne wymagania dotycz ące robót

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, przetargową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest obowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

2.  PROWADZENIE ROBÓT

 

2.1. ORGANIZACJA BUDOWY

2.1.1.  Ogólne zasady wykonywania robót

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót jak iwymagań specyfikacji technicznej i poleceń zarządzającego realizacją umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

2.1.2.  Teren budowy

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

 

   Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i


 

5


ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót.

 

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową.

 

2.1.3.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy, w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami. Zapisy w dzienniku budowy powinny być wykonywane na bieżąco i odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynku, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym. Wszystkie protokoły i inne dokumenty budowy powinny być załączone do dziennika budowy i przejrzyście numerowane. Wszystkie komentarze lub propozycje zapisane w dzienniku budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie zagubione dokumenty budowy będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Dokumenty budowy będą stale dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym

 

przedstawicielom zamawiającego.

 

2.2. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego zarządzający może działać przez wyznaczonych inspektorów nadzoru inwestorskiego działających w jego imieniu.

 

2.3. MATERIAŁY

2.3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

 

Do wykonania robót określonych w pkt 1.1.3. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom i robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej jak i w projekcie budowlanym oraz dokumentacji producenta windy. Wykonawca, na żądanie przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą a także inne prawnie określone dokumenty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST – wymaga to indywidualnego ustalenia z zamawiającym. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej.

 

2.3.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 

2.3.3.  Wariantowe stosowanie materiałów

 

Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania z realizującym,zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiały stosowane wariantowo muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiadać stosowne dokumenty.

 

2.3.4.  Parametry windy


 

6


  Rodzaj dźwigu: Towarowy

 

  Typ: Elektryczny - linowy

 

  Udźwig nominalny: 100 kg

 

  Prędkość jazdy: 0,40 m/s

 

  Ilość przystanków: 4

 

  Ilość drzwi przystankowych: 5

 

  Ilość dojść: 2 - kabina przelotowa na wprost

 

  Wysokość podnoszenia: ~10,21 m

 

  Temperatura pracy dźwigu: Min. +50C, max. +400C

 

  Konstrukcja szybu gotowa – dostarczana przez dostawcę dźwigu

 

   Minimalne wymagane wymiary: Szerokość wewnętrzna: 910 mm Głębokość wewnętrzna: 980 mm Podszybie: 0 mm

 

Nadszybie: 2800 mm

 

   Wymiary Kabiny / Drzwi przystankowych Szerokość: 650 mm / 650 mm Głębokość: 700 mm

 

Wysokość: 800 mm / 800 mm

2.3.5.  Standard wykonania

 

  Konstrukcja szybu: stalowa

 

   Obudowa szybu: płyty g-k na stalowym stelażu systemowym. Klasa odporności ogniowej zgodnie z projektem

 

  Fundament – brak

 

  Montaż do ścian i stropów na poszczególnych kondygnacjach

 

2.4. SPRZĘT

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 

2.5. TRANSPORT

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Pojazdy do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. WYKONANIE ROBÓT

2.6.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za chi zgodność z wymaganiami ST, projektu budowlanego, projektów warsztatowych oraz poleceniami osób pełniących nadzór nad realizacja inwestycji. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

 

2.6.2.  Warunki przystąpienia do robót

 

Przystąpienie do robót może nastąpić po przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących zapewnienia wymagań BHP. Wykonawca jest obowiązany wykonać zabezpieczenia fragmentów odcinków robót, na których prowadzone będą prace, w taki sposób aby nie kolidowały z bezpieczeństwem funkcjonowania istniejącego budynku.

 

2.6.3.  Warunki przystąpienia do montażu szybu windowego

 

  sprawdzić i zapoznać się z kompletem dokumentacji;

 

  sprawdzić zgodność danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;

 

  dokonać odbioru części budowlanej;


 

7


   sprawdzić w oparciu o wykaz elementów kompletność dostawy i stan techniczny elementów i części przeznaczonych do montażu;

 

  ustalić kolejność montażu;

 

  ustalić warunki bezpieczeństwa pracy podczas montażu;

 

  przygotować miejsce do montażu, środki transportowe, oraz narzędzia montażowe;

2.6.4.  Roboty ogólnobudowlane

 

  ROZBIÓRKI I DEMONTA Ż

 

Szyb windowy będzie stanowił systemową konstrukcję własną dostarczaną wraz z kabiną dźwigową. Należy dokonać odkrywek elementów murowanych i drewnianych w obrębie projektowanego szybu dźwigowego. Należy wykonać roboty wzmocnieniowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

 

   ROBOTY DOSTOSOWUJĄCE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Przewiduje się:

 

(a)   Skucie posadzek istniejących na piętrach i parterze

 

(b)   Wykucie otworów w ścianach istniejących na parterze i piwnicy

(c)   Wykucie i wycięcie otworu w stropach

 

(d)   Zabezpieczenia konstrukcyjne

 

(e)   Przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrębie szybu

 

(f)    Montaż nowych elementów instalacji sanitarnych

 

(g)   Montaż szybu wraz z dźwigiem

 

(h)   Roboty wykończeniowe

 

  IZOLACJE

 

W   ramach inwestycji należy bardzo dokładnie sprawdzić pion szybu dźwigowego i miejsca wykuć tak aby montaż szybu przewidywał bezproblemowe poruszanie się kabiny. Materiały izolacyjne nie-płynne należy okładać tak, aby nie uszkodzić ich mechanicznie i nie przerwać ciągłości izolacji. Izolację ogniową stanowią płyty gkf na poziomie piwnicy i kondygnacjach nadziemnych.

 

  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 

W  zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się podłączenie zasilenia windy z tablicy głównej budynku. Szczegóły rozwiązań wg dokumentacji technicznej – projektu budowlanego.

 

2.6.5.  Roboty montażowe i zabezpieczenie antykorozyjne

 

  ŚCIANY SZYBU WINDOWEGO

 

Szyb windowy stanowi konstrukcję systemową dostarczaną przez dostawcę samego dźwigu. Szyb należy obudować tak, aby obudowa ta zabezpieczała przed wpadnięciem do szybu osób i przedmiotów. Szyb projektowany jest w przestrzeni komunikacji i nie styka się z pomieszczeniami mieszkalnymi.

 

  KABINA WINDY

 

Kabina systemowa, dwudzielna, zgodnie ze specyfikacją dostawcy.

 

  PROWADNICE WINDY

 

Zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigu.

 

• ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJN YCH SZYBU Zabezpieczenie wykonać za pomocą ochronnego systemu malarskiego zgodnie z PN-EN ISO 12944.

 

Kategorie korozyjności – C3.

 

Sposób przygotowania powierzchni - Sa 2,5. Przyjęty system malarski - S 2.02.

 

Wszystkie malowane powierzchnie należy przed malowaniem odpowiednio oczyścić. Nie malować elementów mechanizmów ruchomych i prowadnic – elementy te powinny być zabezpieczone specjalnym środkiem antykorozyjnym. Powłoki malarskie układać w temperaturach powyżej 5°C i wilgotno ści względnej poniżej 85%.

Jeśli konstrukcja wykonana jest z elementów nie korodujących powyższych wskazań nie uwzględnia się.

 

3.  JAKOŚĆ ROBÓT, OBMIARY, ODBIORY I PŁATNO  ŚCI

 

3.1.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca jest obowiązany prowadzić wszelkie pomiary, sprawdzenia materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy na żądanie zamawiającego świadectwa stwierdzające że stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają dopuszczenie do obrotu w budownictwie.


 

 

8


Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegać na:

 

3.1.1.  sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekip wykonawczych oraz wyposażenia w wymagane środki BHP;

 

3.1.2.  sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych;

 

3.1.3.  W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonywanie kontroli międzyoperacyjnych obejmującą prawidłowość wykonania robót zanikających.

 

3.1.4.  Kontrola końcowa polegać będzie na sprawdzeniu całości przedmiotu inwestycji wraz z analizą odbiorów poszczególnych etapów robót.

 

3.1.5.  Sprawdzenie montażu urządzeń dźwigowych i jazdy próbne, nastąpi po uzyskaniu protokołu UDT.

 

W trakcie realizacji robót należy przeprowadzać kontrolę dostarczanych na budowę zestawów, wyrobów i surowców polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu powinien podlegać

 

również sposób oznakowania – znaki CE i B.

3.2. OBMIAR ROBÓT

 

W przypadku umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

 

3.3. ODBIÓR ROBÓT i PODSTAWA PŁATNO ŚCI

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

 

4.  PRZEPISY ZWIĄZANE

 

4.1.  USTAWY

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, późn.zm. 1229).

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).

 

4.2. ROZPORZĄDZENIA

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042)

4.3. INNE

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 2004 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

 

Umowa zawarta między wykonawcą a zamawiającym Normy branżowe

 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji Instrukcje montażu wybranych producentów


 

 

 

 

 

 

 

9