Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

UCHWAŁA NR XXVII/397/17

 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG

 

z dnia 5 stycznia 2017 r.

 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579) Rada Miasta

 

Kołobrzeg uchwala, co następuje:

 

§  1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg;

 

2) podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną w czasie ustalonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg;

 

3)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty;

 

4) dziecku w wieku do lat 5 – należy przez to rozumieć dziecko, które nie jest obowiązane do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 3a ustawy;

 

5) dziecku w wieku 6 lat - należy przez to rozumieć dziecko, które jest obowiązane do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 3a ustawy.

 

§  2. Podstawa programowa w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg realizowana jest obowiązkowo i bezpłatnie, przez pięć dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 12.30.

 

§  3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5 obejmuje:

 

1) opłatę za świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza podstawę programową, realizowaną w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2;

 

2)  opłatę  za  wyżywienie  w  części  odpowiadającej  kosztom  zakupu  produktów

 

żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

 

§  4. Opłata za korzystanie z wychowania dziecka w wieku 6 lat obejmuje opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

 

§  5. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1 wynosi 1 za jedną godzinę zajęć dziecka w przedszkolu.

 

§  6. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 2 i zasady korzystania ze stołówek zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg.

 

§ 7. Wysokość opłaty, o której mowa w § 5 podlega waloryzacji zgodnie z art. 14 ust. 5b – 5e ustawy.


 

 

 

 

 

Id: F883F7D3-9A09-4AAA-88FC-1F0ED4C621CF. Podpisany                                                                                                        Strona 1


§ 8. Miesięczna wysokość opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 5 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej.

 

§  9. Zasady korzystania z usług świadczonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

§  10. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1 rodziców lub opiekunów prawnych

 

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

§  11. Zwalnia się częściowo z opłaty, o której mowa w § 3 pkt 1 w wysokości 50 % rodziców lub opiekunów prawnych pobierających zasiłek rodzinny:

 

1)  na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola;

 

2)  samotnie wychowujących dzieci.

 

§  12. Traci moc uchwała Nr XL/528/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4482).

 

§  13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 

Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Ryszard Szufel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: F883F7D3-9A09-4AAA-88FC-1F0ED4C621CF. Podpisany                                                                                                        Strona 2