Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

REGULAMIN UDOSTEPNIANIA INFORMACJI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU

 

 

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym

regulaminie.

 

§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim

zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6) informacje o zasadach i trybie działania organów.

 

§ 3.

1. Nie udziela się dostępu do:

1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2) informacji niejawnych;

3) informacji chronionych ze względu na tajemnice jednostki;

4) informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;

5) informacji stanowiących tajemnice skarbowa;

6) informacji stanowiących tajemnice statystyczna.

 

§ 4.

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kołobrzegu następuje poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie

Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 2.;

2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);

4) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy

ogłoszeń w holu na parterze.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Przedszkola Miejskiego Nr 2  jest udostępniania na wniosek.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

 

§ 5.

1. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą

faksu lub poczty elektronicznej.

2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu

wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwość ustalenia tego adresu pozostawia się bez

rozpoznania.

3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostepnienie informacji

publicznej prowadzonym przez sekretarza szkoły.

 

§ 6.

1. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”, nie

źniej jednak ni_ w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli

nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się

o możliwość złożenia prze niego wniosku pisemnego.

3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona

w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje

wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostepnienia informacji, zgodnie

z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca

w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach

udostepnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostepnienie informacji

w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postepowanie o udostepnienie

informacji publicznej umarza się.

5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostepnienie informacji publicznej w terminie14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie

wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostepnienia informacji, nie

dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostepnienie informacji

publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ

takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostepnienia informacji powiadamia

wnoszącego, i jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku

nie maja zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a wiec nie stosuje

się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w  zwykłej formie

korespondencyjnej.

7. Odmowa udostepnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

8. Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu

na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronne danych osobowych, prawo do

prywatności oraz tajemnice inne niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna,

przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sadu Administracyjnego, właściwego ze

względu na siedzibę placówki.

 

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informacje

publiczna, z zastrzeżeniem § 8.

 

§ 8.

1. W przypadku, gdy udostepnienie informacji o która wnosi wnioskodawca wymaga

dokonania analiz, zestawistatystycznych, badan lub innych czynności administracyjnych

tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu

publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni

w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać dane informacje publiczne;

2) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej

przez wnioskodawcę;

3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostepnienia

informacji w formie decyzji administracyjnej

 

 

§ 9.

Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

 

 

§ 10.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.