Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

                                                                                 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

działając na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60)

                                                    informuje o

 

Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone  w art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59).

 

 

Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przyjmuje się:

1.    Kandydatów  zamieszkałych na obszarze Miasta Kołobrzeg.

 

Spełnienie tego kryterium  potwierdza się okazaniem dowodu osobistego rodziców/ opiekunów kandydata lub Oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  na terenie Miasta Kołobrzeg

 

2.    Kandydatów z rodzin wielodzietnych – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

 

3.    Kandydaci niepełnosprawni.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

4.    Kandydaci jednego niepełnosprawnego rodzica.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

 

5.    Kandydaci obojga niepełnosprawnych  rodziców.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

6.    Kandydaci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzone orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

7.    Kandydaci samotnych rodziców – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzony prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

 

8.    Kandydaci objęci pieczą zastępczą.

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzony dokument poświadczający o objęciu dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

                                                           

 

Kryteria określone w pkt od 2 do 8 mają jednakową wartość ( zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryteria o których mowa powyżej określone zostały w Uchwale NR VI/40/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 marca 2015 r.

 

 

                                                                                              Prezydent Miasta Kołobrzeg

                                                                                                          Janusz Gromek